DO POBRANIA

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.) – Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej, wówczas stanowisko komendanta powiatowego PSP zawiera również stwierdzenie, że obiekt nie spełnia takich wymagań. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym czy też przepisami ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące:

– lokalizację obiektu (adres), 
– przeznaczenie obiektu, 
– ilość kondygnacji (w tym kondygnacji podziemnych), wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą, kubatura, kwalifikacja pożarowa (ZL, PM, IN), gęstość obciążenia ogniowego (dla PM), 
– przewidywana liczba osób w obiekcie, 
– czy występuje w obiekcie zagrożenie wybuchem, 
– czy jest uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
– inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wymagane dokumenty. 

Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP: 
1. Decyzja – pozwolenie na budowę, 
2. Dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
3. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg. których zostały wykonane): 
– instalacji sygnalizacji pożaru, 
– instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych), 
– stałych urządzeń gaśniczych, 
– dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
– urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu; 
4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną; 
5. Protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
– sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*, 
– pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
– pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*, 
– pomiar szczelności instalacji gazowej*, 
– protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
– pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*, 
– pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;
6. Protokoły z wykonanych zabezpieczeń*: 
– konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
– konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności, 
– przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych; 
7. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
8. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
9. Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
10. W widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-EN ISO 7010-2012
11. Dla obiektu powinna zostać opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: 
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, 
z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3; 
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2. 

Obiekty, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: 

1. Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I , ZL II lub ZL V; 
2. Budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 
3. Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; 
4. Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2; 
5. Obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2, 
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2, 
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, 
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6. Garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych; 
7. Obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
8. Stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne; 
9. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 
10. Tunel o długości ponad 100 m; 
11. Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893). 

*jeśli przewidziano w obiekcie 

Brak możliwości komentowania.