Szkolenie OSP

Komenda powiatowa PSP w Choszcznie organizuje następujące szkolenia:

„Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”  – skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych. Organizowane jeden raz w roku.

„Szkolenie dowódców OSP” – skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, nie przekroczone 65 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, co najmniej 3 letni staż strażaka ratownika OSP (3 lata od ukończenia kursu podstawowego wg zasad z 2015 r.). Organizowane jeden raz w roku.

„Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” – skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, nie przekroczone 65 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, ukończone szkolenie podstawowe, prawo jazdy. Organizowane wg potrzeb jednostek OSP.

Szkolenia organizowane są zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w 2015 r.

Zajęcia teoretyczne odbywają się metodą nauczania na odległość z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej dla OSP http://platforma.wint.pl , do części praktycznej szkolenia zostają  zakwalifikowani druhowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym. Część praktyczna szkolenia kończy się egzaminem praktycznym.

Brak możliwości komentowania.