Sprawy operacyjne

Doskonalenie umiejętności członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratotwniczych

Celem doskonalenia umiejętności członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i aktualizowanie wiadomości oraz podwyższanie sprawności praktycznej, gwarantujące bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczych. Doskonalenie umiejętności należy realizować w trybie pracy ciągłej w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, na które składają się m.in.:

  • zajęcia teoretyczne w tym zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zajęcia praktyczne (poligonowe) doskonalące nabyte umiejętności;
  • samokształcenie kierowane;
  • ćwiczenia w macierzystych jednostkach OSP;
  • cyklicznie ćwiczenia zgrywające w ramach struktur funkcjonowania KSRG na obszarze powiatu/miasta ;
  • zapoznanie z obiektami szczególnymi ze względu na charakter zagrożenia, zlokalizowanymi na obszarze operacyjnym danej jednostki;
  • zapoznanie z topografią własnego obszaru operacyjnego;
  • czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
  • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego.

Obowiązek organizacji doskonalenia umiejętności członków Ochotniczych Straży Pożarnych spoczywa bezpośrednio na właściwym Naczelniku OSP, o ile statut nie stanowi inaczej. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad realizacją doskonalenia umiejętności członków sprawuje właściwy terytorialnie Komendant Gminny OSP.

KP PSP w Choszcznie corocznie organizuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu pożarów wewnętrznych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Druhowie kierowani są również na testy w komorze dymowej w WOSz PSP w Bornem Sulinowie. Corocznie przeprowadzane są ćwiczenia gminne oraz powiatowe. Jednostki OSP zapraszane są do udziału w ćwiczeniach na obiektach prowadzonych przez JRG Choszczno.

W ramach samokształcenia kierowanego KP PSP w Choszcznie rekomenduje korzystanie przez druhów z Platformy Edukacyjnej OSP:

Do przeprowadzenia ćwiczeń własnych w jednostkach OSP zaleca się wykorzystanie konspektów zajęć:

Źródło: „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” KG PSP 2015 r.

Ogólnopolska platforma e-learningowa w obszarze prewencji i integracji społecznej

Brak możliwości komentowania.